Beleidssuggesties

In ons manifest vatten wij onze belangrijkste suggesties samen voor beleid, financiering en samenwerking op het vlak van collectief wonen. Deze suggesties zijn mogelijk binnen de huidige wetgeving en het landelijk beleid en wórden al toegepast bij enkele gemeenten. 

Op deze pagina vindt u per beleidssuggestie uit ons manifest een verdieping op deze suggestie, ter inspiratie voor uw eigen verkiezingsprogramma en het beleid dat daaruit volgt. 

8.

Met tenders worden burgerinitiatieven bij voorbaat uitgesloten. Ontwikkel nieuwe financieringsmodellen of manieren van gronduitgifte. Zet een revolving fund op voor leningen t.b.v. voorfinanciering. Ben bereid vormen van garantstelling af te spreken, eventueel samen met andere partijen (provincie, woningcorporatie, ontwikkelaar). 

Revolving fund

De planfase van een project brengt voorinvesteringen met zich mee. Kosten die een commerciële partij gemakkelijk kan dragen, maar voor een burgerinitiatief soms lastig zijn op te brengen. Banken zijn ook niet happig op dergelijke voorfinanciering. 

Om burgerinitiatieven niet bij voorbaat uit te sluiten, kan uw gemeente of de provincie helpen door middel van een Revolving Fund of Leenfonds. Het leenfonds zorgt – naast andere financieringsmiddelen – voor extra slagkracht om een project van de grond te krijgen. Er kan gedacht worden aan een lening voor de verschillende projectfasen (initiatief-, ontwikkel- en realisatiefase).  De lening wordt binnen een afgesproken termijn door het initiatief terugbetaald aan uw gemeente. 

Wooncoöperaties kunnen niet zoals particuliere huiseigenaren alles lenen bij de bank en de rente aftrekken. Als extra impuls heeft de gemeente daarom nu een leenfonds van 50 miljoen euro in het leven geroepen, zodat wooncoöperaties naast de financiering door de bank en eigen inbreng, tegen bepaalde voorwaarden geld kunnen lenen. Het is de bedoeling dat de lening na tien tot vijftien jaar wordt terugbetaald.’ Gemeente Amsterdam, 2020 

 

Gronduitgifte

Betaalbare (collectieve) woningen verdienen passende grondprijs. Maak daar ruimte voor in het grondbeleid.

Nieuwe financieringsmodellen

Er zijn allerlei bestaande en nieuwe financieringsmodellen mogelijk, die recht doen aan de waarde van collectieve woonvormen en de kosten die het – op lange termijn – bespaart, zoals kosten voor Wmo en zorg. Ook kan er gedacht worden aan slimme functiecombinaties, zoals wonen in combinatie met natuur, recreatie, energie, waterberging en landschapsbeheer. 

Een mooi voorbeeld is het initiatief ‘Nieuw Bos en Klein Wonen’ van het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (2018). Hierin worden nieuwe bossen aangelegd met de middelen die worden verkregen door de verkoop van de kavels voor de tiny houses, die in het bos gebouwd worden https://www.natuurverdubbelaars.nl/case_study/testlab-klein-wonen-nieuw-bos/. Gemeente Wageningen en provincie Overijssel hebben meegedaan aan een pilot. 

LinkedIn
Share
WhatsApp