Beleidssuggesties

In ons manifest vatten wij onze belangrijkste suggesties samen voor beleid, financiering en samenwerking op het vlak van collectief wonen. Deze suggesties zijn mogelijk binnen de huidige wetgeving en het landelijk beleid en wórden al toegepast bij enkele gemeenten. 

Op deze pagina vindt u per beleidssuggestie uit ons manifest een verdieping op deze suggestie, ter inspiratie voor uw eigen verkiezingsprogramma en het beleid dat daaruit volgt. 

1.

Toon lef in uw verkiezingsprogramma en benoem concrete doelen voor nieuwe toekomstgerichte woonvormen die aansluiten bij de wensen en behoeften van uw inwoners.

Toon lef

Ruimte voor nieuwe toekomstgerichte woonvormen komt niet vanzelf. Daar is lef voor nodig om het anders te doen en vertrouwen in de samenwerking en de uitkomst. 

Initiatieven en gemeenten noemen de volgende succesfactoren:

  • Dichtbij (de wensen van) de bewoners staan
  • Het lef hebben om dingen anders te doen 
  • Open staan voor nieuwe ideeën
  • Een proactieve houding richting burgerinitiatief
  • Ruimte geven aan anderen, niet te veel zelf willen regisseren
  • Accepteren dat de uitkomst daarmee anders wordt (nieuwe en andere woonvormen)
  • Denken in mogelijkheden 

De gemeente Olst-Wijhe geeft aan dat de nieuwe woonvormen in hun gemeente (Vriendenerf, Aardenhuizen en Olstergaard) vooral tot stand zijn gekomen door een goede samenwerking met de initiatieven en toekomstige bewoners. De gemeente noemt een open cultuur, enthousiasme en vertrouwen – zowel bij bestuurders als de ambtenaren – als belangrijke succesfactoren.

Aansluiten bij wensen en behoeften

Wij zien in collectief wonen de mogelijkheid om aan te sluiten bij veranderende woonwensen én bij maatschappelijke opgaven, zoals de vergrijzing en het grote tekort aan seniorenhuisvesting.

De belangrijkste trends die van invloed zijn op het woningaanbod zijn momenteel: 

  • het toenemend aantal alleenstaanden;
  • de wens van een grote variëteit aan ‘woonconsumenten’ om minder individueel en meer samen te wonen en te leven, vaak vormgegeven via collectieve zelfbouw (CPO);
  • de sterke vergrijzing, die zich uit in een toenemend aantal (alleenstaande) ouderen, die met het vorderen van de leeftijd een grotere behoefte hebben aan aandacht, hulp, begeleiding en/of zorg (veelal ook in deze volgorde), en gebaat zijn bij wonen in een meer collectieve setting. (Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw, Provincie Noord-Brabant, 2020). 

Het gevolg van deze trends is een grotere behoefte aan collectieve woonvormen en kleinere woonvormen (voor bijvoorbeeld starters, gescheiden mensen die alleen verder gaan, kwetsbare mensen uit instellingen en ouderen die kleiner willen wonen). Naast de kwantitatieve woningbouwopgave, is er dus ook een kwalitatieve opgave. Een groot deel van de vraag naar nieuwe woonvormen wordt echter (nog) niet beantwoord door ontwikkelaars en woningcorporaties. 

Om tegemoet te komen aan de behoefte aan deze woonvormen en kijkend naar de huidige woningvoorraad, zou zeker 20-25% van de toekomstige bouwproductie uit andere woonvormen zoals collectieven en zelfbouw moeten bestaan (Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw, Provincie Noord-Brabant, 2020). 

Om het aanbod passend te maken is er werk aan de winkel. Hierin kunnen de vele burgerinitiatieven gezien worden als derde bouwstroom. We vragen uw gemeente deze bouwstroom te erkennen en goed te faciliteren. Niet in de laatste plaats om zo ook bij te dragen aan het versnellen van de bouwproductie.

LinkedIn
Share
WhatsApp