Ecodorp Boekel

Geïnitieerd door: Burgerinitiatief

Gemeente: Boekel

Aantal woningen: 30

Type collectief: Ecodorp met 30 huurwoningen en 6 mantelzorgwoningen 

Kavelgrootte: 1,2 ha voor alle woningen samen. Er zijn geen aparte kavels.

Juridische vorm: Vastgoedvereniging, bewonersvereniging en VrijCoop

Ad Vlems, oprichter Ecodorp Boekel: “De hoge ambitie van het ecodorp was de belangrijkste succesfactor. Ecodorp Boekel wil een inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven zijn, omdat we als samenleving duurzamer moeten worden. Wereldproblemen worden niet opgelost met één ecodorp. Vandaar dat Ecodorp Boekel kennis en ervaring deelt in de Global Goals Community, een platform waarin praktische oplossingen worden verzameld om de duurzame werelddoelen van de VN te halen. Omdat Ecodorp  Boekel het algemeen belang voor ogen heeft, heeft het veel medewerking en publiciteit van provincie, rijk en EU gekregen.”

Financiering: Provincie Noord-Brabant heeft € 2,5 miljoen geïnvesteerd in Ecodorp Boekel, omdat het ecodorp de langetermijnvisie van de provincie op korte termijn in de praktijk laat zien. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de EU hebben nog eens € 1,5 miljoen geïnvesteerd, vanwege de vele innovaties die getest worden in Ecodorp Boekel. Tot slot is er sprake van crowd funding.

Locatie: De gemeente had geld geleend om de boeren in de directe omgeving uit te kopen. Het bestemmingsplan was klaar en de gemeente was klaar om kavels te verkopen. Toen de financiële crisis uitbrak, was er slechts één kavel verkocht, voor de overige kavels was geen animo meer. Na enkele jaren gaf de gemeenteraad unaniem het verzoek aan het College: ‘Zoek een out-of-the-box oplossing’.

Het burgerinitiatief is in beeld gekomen en mocht de grond 5 jaar van de gemeente pachten en bewonen. Het initiatief heeft de kans gekregen om binnen die 5 jaar een plan uit te werken en de financiering voor koop rond te krijgen. Dat is gelukt!

Maatschappelijke meerwaarde: Zelfvoorzienend, klimaatadaptief, buurthuis, sociaal verbonden, zorg, betaalbare woningen

Sturing door gemeente: Omgevingsplan Buitengebied, met doelstellingen waar initiatieven aan getoetst worden. De doelstellingen zijn: economische kracht, ruimtelijke- en landschappelijke kwaliteit en een goed, gezond woon- en leefklimaat.

Regelingen: Het project heeft gebruik gemaakt van de bijwoonregeling, de Crisis- en herstelwet, en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Bijzonderheden: Doordat Ecodorp Boekel in de Crisis- en herstelwet staat, kon er een  uitzondering worden gemaakt op reguliere (verouderde) wetgeving. Dit heeft de mogelijkheid tot vergaande innovatie geboden. 

Succesfactoren samenwerking: Zoeken naar win-winsituaties waarin ook opgaven van de gemeente kunnen worden meegenomen, altijd positief blijven, afspraken nakomen en elkaar als partner behandelen.

Ad Vlems ‘Dankzij de medewerking van de gemeente en de kennis van de gemeente over onze visie,  konden we meer budget genereren voor nog duurzamere woningen. Dat hebben we gedaan door zes mantelzorgwoningen aan ons concept toe te voegen. Hiermee is zowel onze visie als die van de gemeente steviger neergezet.’

Website: www.ecodorpboekel.nl

© Fotografie Ecodorp Boekel

LinkedIn
Share
WhatsApp